1. Ogólne warunki zamówienia

1.1. Kwiaciarnia Różany Zakątek Kamil Krawcewicz niniejszym ustala dla Klientów indywidualnych oraz Klientów instytucjonalnych Regulamin - dotyczy on całej oferty serwisu uwidocznionego pod adresem https://rzkwiaty.pl.

1.2. Użyte w niniejszych warunkach sformułowanie Różany Zakątek Kwiaciarnia Suwałki lub Operator, każdorazowo oznacza Kwiaciarnia Różany Zakątek Kamil Krawcewicz ul. Tadeusza Kościuszki 94a, 16-400 Suwałki, numer NIP 8442378194, REGON 523040664 tj. właściciela oraz administratora serwisu rzkwiaty.pl.

1.3. Różany Zakątek Kwiaciarnia Suwałki realizuje dostawę przesyłek kwiatowych za pośrednictwem lokalnych kwiaciarni partnerskich oraz własnego transportu.

1.4. Różany Zakątek Kwiaciarnia Suwałki realizuje dostawę róż, tulipanów, storczyków, koszy prezentowych oraz delikatesowych w eleganckim opakowaniu tylko na terenie Suwałk i promieniu 70km od Suwałk. Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, InPost, lub własnym.

1.5. Różany Zakątek Kwiaciarnia Suwałki realizuje dostawę przesyłek kwiatowych za pośrednictwem partnerów zagranicznych niepowiązanych lub powiązanych kapitałowo i/lub osobowo z Różany Zakątek Kwiaciarnia Suwałki na terenie całego świata.

1.6. Różany Zakątek Kwiaciarnia Suwałki realizuje dostawę tortów za pośrednictwem Cukierni partnerskich na terenie Suwałk.

1.7. Wszystkie produkty oferowane w sklepie rzkwiaty.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych;

1.8. Ceny prezentowane na stronie Różany Zakątek Kwiaciarnia Suwałki są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

1.9. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie składania przez Klienta zamówienia poprzez stronę Różany Zakątek Kwiaciarnia Suwałki.

1.10. Zamówienia dokonywane przez Internet są obowiązujące. Zamówienia dokonywane za pomocą środków porozumiewania się na odległość - inne niż internet są wiążące.

1.11. Zmiany zamówienia mogą być dokonywane telefonicznie, nie później niż na trzy godziny przed początkiem terminu doręczenia przesyłki do Odbiorcy w przypadku dostawy produktów przez lokalne kwiaciarnie. Różany Zakątek Kwiaciarnia Suwałki nie wyłącza możliwości zmiany zamówienia w terminie krótszym, zastrzega jednak sobie w tym przypadku prawo do odmowy zmiany zamówienia.

1.12. Różany Zakątek Kwiaciarnia Suwałki nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki kwiatowe, które zostały opóźnione lub niedostarczone z powodu podania przez Nadawcę błędnych danych lub braku płatności za złożone zamówienie.

1.13. Różany Zakątek Kwiaciarnia Suwałki realizuje wyłącznie zamówienia prawidłowo opłacone.

1.14. Przy wyborze przez Nadawcę przesyłki form płatności opisanych w punkcie 6.1. niniejszego Regulaminu realizacja przesyłki dokonywana jest po zaksięgowaniu pełnej wpłaty na koncie bankowym przez Różany Zakątek Kwiaciarnia Suwałki.

1.15. Dopuszcza się realizację przesyłki przed zaksięgowaniem wpłaty na koncie operatora po uprzednim przesłaniu do Biura Obsługi Klienta operatora przez Nadawcę potwierdzenia dokonania wpłaty. W opisywanym przypadku operator zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji przesyłki bez podania przyczyn.

1.16. Walutą zamówienia są złote polskie (zł). W walucie tej dokonywane będą również ewentualne zwroty.

1.17. Potwierdzenie zamówienia przesyłane jest na podany przez Nadawcę adres e-mail lub potwierdzone jest przez pracownika Biura Obsługi Klienta telefonicznie na wskazany przez Nadawcę numer kontaktowy.

1.18. Jeżeli w wyznaczonym przez Nadawcę czasie doręczenia przesyłki Odbiorcy nie będzie pod wskazanym w zamówieniu adresem, kurier pozostawi wiadomość, w której zawarta będzie informacja o przesyłce, adresie kwiaciarni realizującej zamówienie oraz o danych kontaktowych Różany Zakątek Kwiaciarnia Suwałki lub o danych firmy kurierskiej realizującej przesyłkę. W przypadku podania przez Nadawcę numeru kontaktowego do Odbiorcy przesyłki kwiatowej kurier będzie kontaktował się z Odbiorcą przesyłki telefonicznie.

1.19. Kurier wręczający przesyłkę zawierającą alkohol Klientowi/Nadawcy lub wskazanemu przez niego odbiorcy ma prawo wylegitymować osobę obierającą przesyłkę w celu sprawdzenia czy jest to osoba pełnoletnia. Kurier nie wyda odbiorcy przesyłki w przypadku, gdy odbiorca nie zgodzi się na wylegitymowanie lub gdy stwierdzi, że odbiorca jest osobą niepełnoletnią lub/i w stanie nietrzeźwym.

1.20. Akceptacja Regulaminu przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór przesyłki zawierającej alkohol przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia na alkohol jest tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 28.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, nie jest też nietrzeźwa w chwili składania Zamówienia i w chwili jego odbioru oraz nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. Ponadto składając Zamówienie Klient oświadcza, że upoważnia kuriera realizującego dostawę przesyłki zawierającej alkohol do odbioru towaru w jego imieniu. Operator we własnym zakresie w Punkcie Sprzedaży Alkoholu weryfikuje wiek kuriera oraz jego stan trzeźwości pod kątem wymagań powyższej ustawy.

Składając zamówienie z alkoholem Klient odrębnie składa oświadczenie o udzieleniu powyższego pełnomocnictwa (upoważnienia) o treści:

W celu realizacji niniejszego zamówienia udzielam pełnomocnictwa (upoważniam) Firmę kurierską DHL oraz Kwiaciarnie Partnerską rzkwiaty.pl realizującą zamówienie  (dalej: Pełnomocnik-Firma Kurierska) do odbioru w moim imieniu objętego niniejszym zamówieniem towaru (alkohol) celem jego późniejszego doręczenia do miejsca/odbiorcy określonych w zamówieniu. Pełnomocnik-Firma Kurierska uprawniona do udzielenia dalszego pełnomocnictwa swoim pracownikom lub współpracownikom (wskazanym w odrębnym, imiennym pełnomocnictwie) /dalej: Pełnomocnik-Kurier/ w celu realizacji zamówienia, w tym: do odbioru i dostarczenia towaru oraz sprawdzenia wieku osoby odbierającej alkohol, a także innych niezbędnych czynności w tym zakresie. Pełnomocnik-Kurier nie jest umocowany do wydania towaru osobie, której zachowanie wskazuje, że jest nietrzeźwa. Pełnomocnik-Firma Kurierska zapewnia, że osoby odbierające produkty w imieniu klienta (Pełnomocnik-Kurier) działają na podstawie ważnego pełnomocnictwa.

1.21. W przypadku zamówień tortów kurier cukierni może skontaktować się telefonicznie z odbiorcą w celu ustalenia jego obecności pod adresem podanym w zamówieniu. Nie zostaje wówczas ujawniony charakter przesyłki. Jeżeli pod podanym adresem kurier nie zastanie adresata, może on pozostawić przesyłkę innej osobie obecnej w danym lokalu.

1.22. Klienci naszego sklepu, poprzez złożenie zamówienia, świadomie wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych, potrzebnych do realizacji składanego zamówienia.

1.23. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

1.24. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

1.25. Sklep internetowy rzkwiaty.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133, poz.833). Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Sklep zobowiązuje się do nieudostępniania w/w danych osobom trzecim na inne cele niż te związane z realizacją zamówienia.

2. Składanie zamówień

2.1 Zamówienia składane są poprzez stronę internetową, (korzystając z ogólnie dostępnych przeglądarek internetowych), telefonicznie lub drogą e-mail. Do składania zamówień drogą elektroniczną Klient potrzebuje dostępu do internetu.

2.2 Klient może składać zamówienia na produkty znajdujące się w asortymencie Różany Zakątek Kwiaciarnia Suwałki  7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Jedynie zamówienia składane telefonicznie przyjmowane są od poniedziałku do niedzieli w godzinach 07:00-20:00.

2.3 W celu złożenia zamówienia Klient powinien wybrać produkty, które chce nabyć oraz określić ich ilość poprzez dodanie do “Koszyka”. W dalszym kroku Klient określa adres dostawy. Na koniec Klient dokonuje wyboru metody płatności.

2.4 Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, zwłaszcza pól oznaczonych *. W przypadku, gdy podane dane są niedokładne, w szczególności jeśli dane adresowe uniemożliwiają prawidłowe doręczenie zamówionego towaru Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia po uprzedniej próbie kontaktu z Klientem i ustalenia poprawnych danych.

2.5 Do momentu zatwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Kup teraz” Klient może dokonać modyfikacji zamówienia lub wybranych metod płatności za pośrednictwem sieci internet. Po złożeniu zamówienia możliwość taka istnieje za pośrednictwem połączenia telefonicznego.

2.6 Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma drogą e-mail wygenerowane automatycznie potwierdzenie dokonanego zamówienia.

2.7 Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Kwiaciarnia Różany Zakątek Kamil Krawcewicz dotycząca zakupu danego produktu na stronie www.rzkwiaty.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów na www.rzkwiaty.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

3. Czas realizacji zamówień

3.1. Dostawa przez lokalne kwiaciarnie.

3.1.1 Realizacja zamówień na dostawą przesyłek kwiatowych oraz prezentów odbywa się w następujących terminach:
Dostawa przesyłki w dniu składania zamówienia – wymagane jest złożenie i opłacenie zamówienia do godziny 18:00.
Dostawa przesyłki na sobotę – wymagane jest złożenie i opłacenie zamówienia do godziny 15:00 w sobotę.
Dostawa przesyłki na niedzielę – wymagane jest złożenie i opłacenie zamówienia do godziny 12:00 w niedzielę. Operator zastrzega ograniczenie terytorialne dostawy przesyłek z datą dostawy na niedzielę złożonych od godziny 15:00 w sobotę poprzedzającą do godziny 12:00 w niedzielę (dzień dostawy). Weryfikacja możliwości dostawy następuje po sprawdzeniu kodu pocztowego Odbiorcy.

3.1.2. Realizacja dostawy przesyłek kwiatowych do Odbiorców odbywa się w godzinach: Od godziny 7.00 do godziny 20:00 od poniedziałku do piątku w dwu godzinowym zakresie czasowym (do wyboru przy składaniu zamówienia)
Od godziny 07.00 do godziny 20:00 w soboty i niedziele w dwu godzinowym zakresie czasowym (do wyboru przy składaniu zamówienia) Różany Zakątek Kwiaciarnia Suwałki nie realizuje dostawy przesyłek kwiatowych w dni ustawowo wolne od pracy, punkt nie ma zastosowania w przypadku kwiaciarni w Suwałkach przy Kościuszki 94a, kwiaciarnia poinformuje 7 dni wcześniej o godzinach otwarcia kwiaciarni w dni ustawowo wolne.

3.1.3. W dniach 21 stycznia (Dzień Babci), 14 lutego (Walentynki), 8 marca (Dzień Kobiet) oraz 26 maja (Dzień Matki) każdego roku realizacja dostawy przesyłek kwiatowych do Odbiorców odbywa się w godzinach od 8:00 do 21:00 bez możliwości wyboru mniejszego przedziału godzinowego.

3.1.4. Przesyłki kwiatowe połączone z prezentami oraz same prezenty dostarczane są w terminie dwóch dni roboczych od dnia złożenia i opłacenia zamówienia.

3.2. Dostawa róż, tulipanów, storczyków w eleganckim opakowaniu oraz koszy prezentowych lub delikatesowych i prezentów odbywa się przez firmę kurierską DPD.

3.2.1. Dostawa realizowana jest na terenie Suwałk w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek i sobotę każdorazowo w godzinach od 8:00 do 18:00.

3.2.2. W wybranym dniu dostawy kurier podejmuje jedną próbę doręczenia przesyłki oraz awizację telefoniczną na numer telefonu odbiorcy wskazany w zamówieniu. W przypadku nieobecności odbiorcy pod wskazanym adresem w planowanym terminie, ponowna próba doręczenia zostanie podjęta trzeciego dnia roboczego. Przewoźnik zastrzega sobie również prawo w szczególnych przypadkach do przekierowania przesyłki do DPD Service Point, gdzie będzie do odbioru jeszcze tego samego dnia, we wskazanym najbliższym punkcie miejsca zamieszkania odbiorcy. Odbiorca otrzyma sms od DPD z adresem miejsca odbioru przesyłki wraz z kodem upoważniającym go do odbioru.

3.2.3. Aby zamówienie dotarło do Odbiorcy w wybranym przez Państwa dniu musi zostać złożone i opłacone najpóźniej do godziny 11.00 dnia poprzedniego.

3.2.4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera lub DPD należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W sytuacji, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone Klient ma prawo odmowy podpisania protokołu odbioru i żądania otwarcia przesyłki w obecności kuriera w celu sprawdzenia, czy dostarczone produkty nie uległy uszkodzeniu. W innym wypadku należy podpisać protokół odbioru i rozpakować przesyłkę w obecności kuriera sprawdzając jej zawartość. Kurier ma obowiązek poczekać aż zawartość przesyłki zostanie sprawdzona.

3.2.5. W przypadku, uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół uszkodzenia na druku, którym dysponuje kurier, a w przypadku braku takiego druku na czystej kartce w dwóch egzemplarzach. W protokole powinny znaleźć się następujące informacje:
– czas i miejsce dostawy,
– co zostało zniszczone i w jakiej ilości,
– określenie zabezpieczenia paczki (jak została zabezpieczona),
– wyraźny podpis doręczającego kuriera.

3.2.6 W przypadku uszkodzenia przesyłki wewnątrz Klient ma prawo odmówić przyjęcia paczki.

3.2.7 Podpisane protokołu przyjęcia przesyłki i nie zgłoszenie dostarczającemu kurierowi faktu uszkodzenia towaru oznacza akceptację prawidłowego jego dostarczenia oraz jest równoznaczne z rezygnacją z reklamacji na uszkodzenia mechaniczne produktów powstałe w trakcie transportu. W uzasadnionych przypadkach przyjmuje się możliwość zgłaszania reklamacji na okoliczność uszkodzenia zawartości przesyłki do 7 dni kalendarzowych. W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 881952294, bądź za pośrednictwem wiadomości e-mail: biuro@rzkwiaty.pl.

3.3. Dostawa tortów

3.3.1. Torty dostarczamy na terenie Suwałk od poniedziałku do soboty przez najbliższe cukiernie partnerskie.

3.3.2. Torty dostarczane są w ciągu 24 h lub w terminie wskazanym w zamówieniu.

3.3.3. Aby zamówienie dotarło do Odbiorcy w wybranym przez Państwa dniu musi zostać złożone i opłacone najpóźniej do godziny 12.00 dnia poprzedniego.

3.3.4. Realizacja dostawy tortów do Odbiorców odbywa się w dwóch przedziałach czasowych 8:00 – 12:00 i 12:00 – 18:00 (do wyboru przy składaniu zamówienia)

3.3.5. W dniach 14 lutego (Walentynki), 8 marca (Dzień Kobiet) oraz 26 maja (Dzień Matki) każdego roku mogą nastąpić zmiany w terminach przyjmowania i realizacji zamówień. Informacje te będą przedstawione na naszej stronie przy danym produkcie.

3.3.6. Torty są wykonywane na specjalne zamówienie Klienta oraz należą do kategorii produktów ulegających szybkiemu zepsuciu. W związku z powyższym Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

3.3.7. Torty czyli produkty ulegające szybkiemu zepsuciu zamówione razem z kwiatami lub innymi produktami mogą zostać doręczone oddzielnie w celu zachowania ich jakości. Produkty zostaną doręczone w przedziale czasowym wybranym w zamówieniu.

4. Polityka zamieszczania treści przez Nadawcę w polu "bilecik".

4.1. Nadawca przesyłki ma możliwość komunikacji z Odbiorcą poprzez umieszczenie w trakcie składania zamówienia informacji tekstowej, która zostanie wydrukowana lub napisana odręcznie oraz doręczona Odbiorcy wraz z przesyłką.

4.2. Informacje tekstowe nie mogą zawierać treści o charakterze obraźliwym, pornograficznym, przedstawiać przemocy w jakiejkolwiek postaci, uprzedzeń rasowych czy narodowościowych, konfliktów zbrojnych lub treści mogących wywołać uczucie zgorszenia u Odbiorcy.

4.3. W przypadku stwierdzenia przez Operatora treści o których mowa w pkt. 4.2. i 4.3. niniejszego Regulaminu Operator odmawia doręczenia informacji tekstowej i/lub wydruku, oraz powiadamia o tym Nadawcę przesyłki.

5. Wersja przesyłek kwiatowych.

5.1. W serwisie Różany Zakątek Kwiaciarnia Suwałki dostępne są trzy wersje przesyłek kwiatowych.

5.1.1. W przypadku dostawy bukietów mieszanych przez lokalne kwiaciarnie wyróżniamy:
Wersja mała – około 5-7 kwiatów plus przybranie.
Wersja średnia – około 9-12 kwiatów plus przybranie.
Wersja duża – około 15-19 kwiatów plus przybranie.

5.1.2. W przypadku bukietów z róż dostarczanych lokalne kwiaciarnie dostępne są trzy wersje:
Wersja mała – róże o długości 40 cm.
Wersja średnia – róże o długości 50-60 cm.
Wersja duża – róże o długości 70-90 cm.

5.1.3. Zdjęcia Produktów (kwiaty i ich kompozycje, torty i inne wyroby cukiernicze) prezentowane na Portalu mają walor jedynie poglądowy wskazujący na ogólną formę Produktów (np. orientacyjny kształt, kompozycję i jej układ, gatunek kwiatów itp.). Doprecyzowaniu faktycznego wyglądu zamawianego Produktu służy jego opis słowny opublikowany na Portalu. Natomiast ostateczny wygląd dostarczonego Produktu zależy chociażby od naturalnie występującej różnorodności nawet wśród roślin/kwiatów tego samego gatunku (rozmiar, odbarwienia itp.), jak również od szczegółowego przedmiotu zamówienia (w tym ilość kwiatów itp.).

5.2. W serwisie rzkwiaty.pl dostępne są trzy wersje tortów:
Wersja mała – ok. 0,5 kg
Wersja średnia – ok. 1 kg
Wersja duża – ok. 1,5 kg

5.2.1. Wygląd tortu może nieznacznie różnić się od prezentowanego na stronie ze względu na jego indywidualne przygotowanie przez wybraną cukiernię.

6. Formy płatności

6.1. Przy dokonywaniu płatności przez Nadawcę przesyłki kwiatowej udostępniamy następujące formy płatności:
a) Płatność kartą płatniczą on-line:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro.
b) Płatność Blikiem
c) Płatność ApplePay
d) Płatność GooglePay
e) Płatność kartą kredytową przez telefon.
f) Płatność w systemie PayPal.
g) Płatność przelewem internetowym za pośrednictwem systemu PayNow.
h) Płatność przekazem pocztowym.
i) Płatność przelewem bankowym.

6.2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

7. Zwrot towaru przez konsumenta

7.1. Kwiaciarnia Różany Zakątek Kamil Krawcewicz odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową sprzedaży zakupionego przez konsumenta towaru, w zakresie określonym Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. 2014, poz 827).

7.1a W przypadku, kiedy określony przez Kwiaciarnię Różany Zakątek Kamil Krawcewicz lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Kwiaciarnia Różany Zakątek Kamil Krawcewicz odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

7.2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania lub dostarczenia rzeczy. W takim przypadku należy wypełnić formularz zwrotu produktu, który jest jednocześnie oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Stosowny formularz można wygenerować tutaj, a także znaleźć jego wzór w stopce strony “Dokument Zwrotu”.

7.3. W powyższym przypadku zakupiony towar należy przesłać na adres: Różany Zakątek Kwiaciarnia Suwałki, ul. Tadeusza Kościuszki 94a; 16-400 Suwałki, z dopiskiem “rzkwiaty.pl – zwrot”. Stan zwracanego towaru powinien pozwalać na jego dalszą odsprzedaż. Klient ponosi koszt odesłania towaru.

7.4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu (np. sprawdzenie co znajduje się w opakowaniu). Sklep ma prawo do potrącenia ze zwracanej kwoty uszczuploną wartość odesłanego towaru.

7.5. Po otrzymaniu towaru i spełnieniu warunków do prawidłowego zwrotu (zakładka “Zwroty i reklamacje”) Kwiaciarnia Różany Zakątek Kamil Krawcewicz zwróci Klientowi kwotę zakupu za pośrednictwem kanału płatności jaki był wykorzystany przez Klienta.

7.6. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep objęte są gwarancją producenta.

7.7. Klient jest zobowiązany zgłosić sprzedającemu wykryte wady produktu niezwłocznie po ich wykryciu. Zgłoszone wady produktu lub jego uszkodzenia przyjmowane są w postaci pisemnej, telefonicznej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. W celu rozpatrzenia reklamacji Sklep może poprosić Klienta o przesłanie dokumentacji fotograficznej, bądź poprosić o przesłanie na ustalony adres – na koszt Sklepu – reklamowanego produktu. Kwiaciarnia Różany Zakątek Kamil Krawcewicz ma 14 dni roboczych na odpowiedź na pisemną reklamację. Sprzedający odpowiada kupującemu na zgłoszoną reklamację na adres e-mail spod którego otrzymał reklamację lub/i na adres wysyłki towaru i/lub telefonicznie. W przypadku uznania reklamacji Sklep skontaktuje się z Klientem, żeby ustalić sposób odbioru reklamowanego produktu.

7.8. Kwiaciarnia Różany Zakątek Kamil Krawcewicz odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

7.9. Według ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (art.38) odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy:

– o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

– w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.

7.10. W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie numeru zamówienia. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pracownika sklepu internetowego.

7.11. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

7.12. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 4, umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

8. Reklamacje

8.1. Reklamacje należy składać w Biurze Obsługi Klienta serwisu Różany Zakątek Kwiaciarnia Suwałki:

8.1.1. Telefonicznie pod numerem: +48 507 771 954.

8.1.2. E-mailem na adres: biuro@rzkwiaty.pl

8.1.3. Pisemnie na adres siedziby Różany Zakątek Kwiaciarnia Suwałki, ul. Tadeusza Kościuszki 94a; 16-400 Suwałki, Polska

8.2. Wszelkie reklamacje dotyczące doręczenia przesyłki kwiatowej dla indywidualnego Odbiorcy przez Różany Zakątek Kwiaciarnia Suwałki rozpatrywane będą w terminie do 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

8.3. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów (przesyłki kwiatowe doręczane przez lokalne kwiaciarnie, flowerbox) oraz zgodności kwiatów z zamówieniem należy zgłaszać w ciągu 2 dni od daty doręczenia. Po upływie tego terminu rozpatrzenie reklamacji może być odrzucone.

8.4. Reklamacje dotyczące tortów należy zgłaszać w ciągu 1 dnia od daty doręczenia. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest zdjęcie reklamowanego produktu, które należy wysłać na adres biuro@rzkwiaty.pl Po upływie tego terminu rozpatrzenie reklamacji może być odrzucone.

8.5. Pozostałe uwagi dotyczące realizacji zamówienia można składać w ciągu 14 dni od daty realizacji dostawy.

8.6. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie. Podstawą reklamacji świeżości i wyglądu bukietu jest przesłanie dokumentacji zdjęciowej otrzymanego bukietu.

8.7. Różany Zakątek Kwiaciarnia Suwałki w przypadku kwiatów dostarczanych przez lokalne kwiaciarnie gwarantuje świeżość kwiatów ciętych przez 2 dni od dnia ich doręczenia do Odbiorcy, przy zachowaniu odpowiedniej ich pielęgnacji.

9. Postanowienia końcowe

9.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego;

9.2 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11 września 2022 roku do zmiany lub odwołania w całości lub w części.

9.3 Niniejszy regulamin uwidoczniony jest w całości na stronie https://rzkwiaty.pl/regulamin-sklepu/