Regulamin sprzedawców platformy rzkwiaty.pl zwany dalej ("Operator") zapewnia uprawnionym sprzedawcom („Sprzedawcy”), którzy oferują swoje produkty poprzez platformę rzkwiaty.pl, możliwość korzystania z funkcjonalności platformy i dokonywania sprzedaży poprzez nią. Regulamin określa cele i warunki korzystania z platformy rzkwiaty.pl oraz reguluje stosunki między platformą rzkwiaty.pl a Sprzedawcami. W niniejszych Zasadach dotyczących regulaminu sprzedawców platformy rzkwiaty.pl objaśnione są Twoje prawa i obowiązki jako Sprzedawcy korzystającego z platformy rzkwiaty.pl.

1. Wymagania i rejestracja jako sprzedawca

Aby zarejestrować się jako sprzedawca na platformie www.rzkwiaty.pl, osoba ubiegająca się o to musi spełniać następujące wymagania:

1.1. Sprzedawca musi być pełnoletnią osobą fizyczną lub reprezentować podmiot gospodarczy, taki jak firma, spółka lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
1.2. Sprzedawca zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych, takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile dotyczy.
1.3. Rejestracja na platformie wymaga akceptacji niniejszego regulaminu oraz udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności Operatora. Pełny tekst Polityki prywatności znajduje się pod tym linkiem: https://rzkwiaty.pl/kwiaciarnia/polityka-prywatnosci.html
1.4. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości sprzedawcy, a w razie potrzeby może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających tożsamość lub status podmiotu gospodarczego.
1.5. Operator ma prawo odmówić rejestracji sprzedawcy bez podania przyczyny, w szczególności gdy sprzedawca wcześniej naruszył postanowienia niniejszego regulaminu lub gdy jego działalność może wpłynąć negatywnie na wizerunek platformy.


2. Stawki prowizji, kwalifikujące się transakcje sprzedaży i płatność


2.1. Za korzystanie z platformy www.rzkwiaty.pl sprzedawca zobowiązany jest do zapłaty Operatorowi prowizji od każdej kwalifikującej się transakcji sprzedaży. Stawki prowizji są określone w cenniku dostępnym na stronie internetowej Operatora i mogą ulegać zmianie w wyniku aktualizacji cennika.
2.2. Kwalifikującą się transakcją sprzedaży jest każda transakcja, w wyniku której doszło do zawarcia umowy sprzedaży między sprzedawcą a klientem za pośrednictwem platformy. Transakcje niekwalifikujące się to m.in. te anulowane, zwrócone lub oznaczone jako nieodpowiednie przez Operatora.
2.3. Prowizja jest naliczana na podstawie wartości brutto kwalifikującej się transakcji sprzedaży, tj. ceny sprzedawanych produktów lub usług, wraz z podatkiem VAT, o ile dotyczy.
2.4. Płatność prowizji następuje poprzez obciążenie konta sprzedawcy zarejestrowanego na platformie. Operator wystawia sprzedawcy fakturę VAT lub rachunek za naliczone prowizje. Sprzedawca zobowiązany jest do uiszczenia należności w terminie określonym na fakturze, zgodnie z warunkami płatności.
2.5. W przypadku opóźnienia w płatności prowizji, Operator ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie oraz może zawiesić lub ograniczyć dostęp sprzedawcy do platformy do momentu uregulowania zaległych należności.


3. Ograniczenia sprzedawców oraz zgodność z prawem


3.1 Ogólne zasady:
Sprzedawcy korzystający z platformy www.rzkwiaty.pl zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz wszelkich przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w ramach korzystania z platformy.

3.2 Ograniczenia w oferowanych produktach:
Sprzedawcy mogą oferować na platformie wyłącznie produkty związane z branżą florystyczną, takie jak kwiaty, rośliny, doniczki, akcesoria florystyczne oraz prezenty związane z tematyką kwiatową, a także dekoracjami, produktami wykonanymi ręcznie. Oferowanie produktów niezwiązanych z branżą florystyczną oraz rękodziełem jest zabronione.

3.3 Jakość i legalność produktów:
Sprzedawcy są zobowiązani do oferowania jedynie produktów najwyższej jakości, wolnych od wad oraz legalnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie produkty oferowane na platformie muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi ochrony praw autorskich, znaków towarowych oraz innych praw własności intelektualnej.

3.4 Informacje o produktach:
Sprzedawcy są zobowiązani do dostarczania rzetelnych i dokładnych informacji na temat oferowanych produktów. Informacje te powinny obejmować między innymi nazwę, opis, cenę, dostępność, zdjęcia oraz wszelkie inne istotne szczegóły.

3.5 Współpraca z konkurencją:
Sprzedawcy zobowiązani są do uczciwej konkurencji i współpracy z innymi sprzedawcami korzystającymi z platformy. Jakiekolwiek działania mające na celu utrudnienie funkcjonowania konkurencji są surowo zabronione, w tym sabotaż, fałszywe opinie, przekierowywanie klientów.

3.6 Komunikacja z klientami:
Sprzedawcy są zobowiązani do profesjonalnej, uprzejmej i szybkiej komunikacji z klientami. Wszelkie reklamacje, pytania oraz inne zapytania muszą być rozpatrywane w sposób rzetelny oraz w możliwie najkrótszym czasie.

3.7 Płatności i prowizje:
Sprzedawcy zobowiązani są do rzetelnego rozliczania się z Operatorem za korzystanie z platformy, w tym regulowania należnych prowizji i opłat zgodnie z obowiązującymi na platformie taryfami i zasadami.

3.8 Zgodność z prawem:
Sprzedawca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, ochrony konsumentów, prawa podatkowego oraz innych przepisów, które mogą mieć zastosowanie do działalności sprzedawcy na platformie.

3.9 Uczciwość i rzetelność:
Sprzedawcy są zobowiązani do prowadzenia działalności na platformie w sposób uczciwy, rzetelny oraz zgodny z zasadami współżycia społecznego. Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich środków prawnych oraz technicznych w przypadku stwierdzenia naruszenia przez sprzedawcę któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu.
Rozstrzyganie sporów i postanowienia ogólne

3.10 Prawo do audytu oraz zawieszenie i zamknięcie konta.
a) Operator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu w zakresie zgodności działalności Sprzedawcy z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującym prawem. Audyt może obejmować sprawdzenie środków technicznych, prawidłowości zawierania transakcji oraz przestrzegania wszelkich obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
b) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub naruszenia postanowień Regulaminu przez Sprzedawcę, Operator ma prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta Sprzedawcy. Sprzedawca zostanie poinformowany o podjętej decyzji wraz z uzasadnieniem.
c) Sprzedawca ma prawo do odwołania się od decyzji o zawieszeniu lub zamknięciu konta w terminie 14 dni od otrzymania komunikatu o tej decyzji. Odwołanie powinno zostać złożone na piśmie i przesłane Operatorowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail wskazany w Regulaminie.


3.11 Oświadczenia i gwarancje

3.12 Sprzedawca oświadcza i gwarantuje, że posiada pełne prawa oraz uprawnienia do prowadzenia działalności handlowej, sprzedaży produktów oferowanych na platformie www.rzkwiaty.pl, jak również do zawierania i wykonywania umów z Klientami.
3.13 Sprzedawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane zgody, licencje i pozwolenia, które są konieczne do sprzedaży produktów za pośrednictwem platformy www.rzkwiaty.pl oraz wykonywania umów zawartych z Klientami.
3.14 Sprzedawca gwarantuje, że produkty oferowane na platformie www.rzkwiaty.pl są wolne od wad, zgodne z ich opisem oraz spełniają wszelkie wymogi jakościowe i prawne.
3.15 Operator nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia i gwarancje udzielane przez Sprzedawcę wobec Klienta. W przypadku wystąpienia sporu między Klientem a Sprzedawcą dotyczącego oświadczeń i gwarancji, Sprzedawca zobowiązuje się do rozwiązania takiego sporu na własny koszt oraz zwolnić Operatora z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z tego sporu. Reklamacje winny być rozpatrywane według obowiązujących przepisów prawa.

4. Ochrona praw własności intelektualnej i wykorzystanie informacji o produktach i sprzedawcach przez operatora

4.1 Prawa intelektualne są ściśle chronione na platformie www.rzkwiaty.pl. Sprzedawcy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich praw własności intelektualnej, takich jak prawa autorskie, znaki towarowe, wzory i patenty, związane z oferowanymi na platformie produktami. Sprzedawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za udzielanie wszelkich gwarancji dotyczących praw własności intelektualnej w odniesieniu do swoich oferowanych produktów.

4.2 Operator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania informacji o produktach i sprzedawcach w celu promocji platformy www.rzkwiaty.pl, a także w celu poprawy jakości usług świadczonych na platformie www.rzkwiaty.pl. Jednocześnie, Operator zobowiązuje się do zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich informacji dotyczących danych osobowych sprzedawców i klientów. Wszelkie informacje zbierane przez Operatora będą traktowane w sposób odpowiedni i zgodny z przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

4.3 Wszelkie naruszenia praw własności intelektualnej, a także wykorzystanie informacji o produktach i sprzedawcach przez osoby trzecie bez zgody operatora, będą traktowane jako poważne naruszenia regulaminu i podlegać będą sankcjom prawno-finansowym. Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia działań prawnych w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej lub wykorzystania informacji o produktach i sprzedawcach bez zgody operatora.

5. Postanowienia końcowe

5.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego;

5.2 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09 kwietnia 2023 roku do zmiany lub odwołania w całości lub w części.

5.3 Niniejszy regulamin uwidoczniony jest w całości na stronie https://rzkwiaty.pl/kwiaciarnia/regulamin-sprzedawcow.html