Procedura zwrotów i reklamacji

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) - Klient, który dokonał zakupu towaru na odległość ma prawo do zwrotu kupionej rzeczy (odstąpienia od umowy kupna- sprzedaży) w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty:

- objęcia w posiadanie osobiście lub przez wskazaną osobę trzecią, inną niż przewoźnik

- w przypadku wysyłki zakupionego towaru partiami - od daty objęcia w posiadanie ostatniego otrzymanego produktu z zamówienia.

W celu skorzystania z tego prawa prosimy Klientów o wysłanie na adres e-mail: biuro@rzkwiaty.pl lub na adres: Różany Zakątek Kwiaciarnia Suwałki, ul. Tadeusza Kościuszki 94a, 16-400 Suwałki stosownego oświadczenia. Wzór wspomnianego oświadczenia można pobrać tutaj. Klient ponosi koszt odesłania towaru.

Klient, po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy powinien w ciągu 14 dni kalendarzowych odesłać niechciane produkty na adres: Różany Zakątek Kwiaciarnia Suwałki, ul. Tadeusza Kościuszki 94a, 16-400 Suwałki. Liczy się data nadania przesyłki, stąd zalecamy wysłanie rejestrowanej paczki pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. Istnieje możliwość zwrotu osobiście na wspomniany adres, po uprzednim ustaleniu warunków z Kwiaciarnią.

Kwiaciarnia Różany Zakątek w Suwałkach zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Klientowi wszelkie koszty związane z zakupem zwracanego produktu. Kwiaciarnia nie zwraca dodatkowych kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta na jego życzenie (np. dostawa w sobotę, w godzinach popołudniowych).

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu (np. sprawdzenie co znajduje się w opakowaniu). Kwiaciarnia ma prawo do potrącenia ze zwracanej kwoty uszczuploną wartość zwracanego towaru.

Klient otrzyma potwierdzenie ze strony Kwiaciarni o skutecznym zawiadomieniu o odstąpieniu od umowy.

Kwiaciarnia dokona zwrotu płatności tym samym kanałem  jaki został użyty przy transakcji zapłaty za zamówienie. Zmiana sposobu zwrotu pieniędzy jest możliwa za zgodą Klienta, lecz nie może się wiązać z żadnymi dodatkowymi kosztami.

W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą. Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Klienta od umowy. Klient nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.

Wzór formularza odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży zawartej na odległość

FORMULARZ ZWROTU TOWARÓW

Procedura reklamacyjna - dotyczy umów sprzedaży zawartych od dnia 19-12-2021

Podstawą reklamacji są przepisy o rękojmi, wynikające z ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku zaistnienia wady fizycznej lub prawnej prosimy o powiadomienie naszej Kwiaciarni telefonicznie (+48 507 771 954) , drogą e-mail: biuro@rzkwiaty.pl lub listownie na adres: Różany Zakątek Kwiaciarnia Suwałki, ul. Tadeusza Kościuszki 94a, 16-400 Suwałki:

co jest reklamowane, wszelkie informacje, w tym rodzaj i datę wystąpienia niezgodności/wady kupionego w naszej Kwiaciarni produktu;

przedstawienie żądania sposobu rozwiązania reklamacji (naprawa, wymiana, prośba o obniżeniu ceny, zwrot towaru);

dane kontaktowe Klienta składającego reklamację.

W celu rozpatrzenia reklamacji Kwiaciarnia może poprosić Klienta o przesłanie dokumentacji fotograficznej, bądź poprosić o przesłanie na ustalony adres - na koszt Kwiaciarni- reklamowanego produktu.

Kwiaciarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. W przypadku żądania przez Klienta wymiany produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Kwiaciarnia jest obowiązana wymienić wadliwy produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy zwrot na rzecz Klienta powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie dłużej niż 14 dni. W przypadku żądania obniżenia ceny Klient powinien wyznaczyć Kwiaciarni termin na ich zwrot (np. 7 dni od dnia otrzymania żądania obniżenia ceny).

W przypadku wymiany lub naprawy reklamowanego produktu - koszt wysyłki leży po stronie Kwiaciarni.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

Kwiaciarnia zobowiązuje się, że oferowane na stronie www.rzkwiaty.pl produkty są pozbawione wad fizycznych i prawnych.

Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową sprzedaży, w szczególności jeżeli:

nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

Jeżeli Klientem jest konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza produkt do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na sprzedanym produkcie swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

Wada prawna powoduje odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że sprzedany produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień (sprzedawcy, producenta i innych osób wprowadzających produkt do obrotu), jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Kwiaciarnia jest obowiązana wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Kwiaciarnia może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży (obniżenie ceny, zwrot pieniędzy) wymagałoby nadmiernych kosztów.

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

Jeżeli spośród sprzedanych produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do produktów wadliwych.